Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

GDPR

Realitníá kancelária spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje na účely sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

1. Okruh dotknutých osôb
a. fyzické osoby, pre ktoré spoločnosť vykonáva sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) a 
b. fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy, teda o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností od osôb, ktoré zastupuje spoločnosť ako realitná kancelária.

2. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo. 

3. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu. Údaj o rodnom čísle sa spracúva iba v prípade, ak dotknutá osoba žiada od spoločnosti zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie, ktorej povinnou náležitosťou je tento údaj.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

  • osobné údaje fyzických osoby, pre ktoré spoločnosť vykonáva sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – spracúvanie týchto osobných údajov sa vykonáva na podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • fyzické osoby, ktoré prejavia záujem o uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy, teda o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností od osôb, ktoré zastupuje spoločnosť ako realitná kancelária – spracúvanie týchto osobných údajov sa vykonáva na podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov - na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť, a to riadna identifikácia záujemcu o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností a zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie spojenej s týmito transakciami.

5. Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia spoločnosti, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

6. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu trvania zmluvy o sprostredkovaní a po ukončení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. Osobné údaje záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností sa spracúvajú po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, spracúvanie osobných údajov takéhoto záujemcu sa bezodkladne ukončí.

7. Dotknutá osoba má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:

  • právo požadovať od spoločnosti potvrdenie o tom, či spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

8. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy, resp. poskytnutie služieb realitnej kancelárie.